TÜRKÇE BÖLÜMÜ

Edebiyat Zümresinin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için belirlediği hareket noktası, ilköğretim okullarını bitirerek liseye geçen öğrencilerin insanlarla iletişimde dil becerilerini geliştirmek; ortak millî kültür değerleri taşıyan eserlerden faydalanmak suretiyle Türk toplumunun temel değer hükümlerini öğretip benimsetmektir.Bu nedenle, söz konusu derslerde öğrencilerin karşılaştıkları metinleri severek okuma; onları anlayıp yorumlayabilme; anladıklarını, duygu ve düşüncelerini sözlü ya da yazılı olarak iyi, doğru ve güzel ifade edebilme becerilerini kazanmaları; kültürümüzün inanç, bilgi ve zevk inceliklerine ait birikimi tanımaları ve özümsemeleri; Türk dilinin kurallı, zengin, üretken ve tarihî geçmişinde çeşitli şekil ve türlerde üstün seviyeli eserler veren köklü bir dil ailesinden geldiği şuuruna ulaşmaları ana hedefimizi oluşturmaktadır.

Belirlenen hedefe ulaşmak için zümre öğretmenlerince ortak tutumlar sergilenmektedir. Bu bağlamda:

Öğrencilerimize tavsiye edilen kitap listesi için aşağıdaki dosya linkleri tıklayınız...

MS. Word formatı için tıklayınız
Acrobat Reader formatı için tıklayınız.


YABANCI DİLLER BÖLÜMÜÖzel Atacan Eğitim Kurumları, her zaman yaratıcı düşünceyi destekleyen, özgüvenli, modern ve donanımlı gençler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Öğrencilerimizin anadilimiz dışında yabancı bir dil edinmelerini sağlamak ve bu dili edinirken bir takım becerileri de geliştirmek başlıca hedeflerimizdendir.

Öğrenci merkezli eğitimi ve yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinen yabancı diller zümresi olarak hedefimiz; öğrencilerimizin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini etkin bir şekilde geliştirmelerini sağlayarak, öğrencilerimize İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilme becerisini kazandırmak, yabancı dil bilmenin ayrıcalığını yaşatmak, yurtdışında eğitim görmeleri durumunda sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, dünyayı ve farklı bakış açılarını, farklı kültürleri daha iyi tanımalarını sağlamak, öğrendikleri yabancı dili yaşamın her alanında kullanabilmelerini sağlamaktır. Kurumumuzda öğrencilerimiz, yabancı dili bir ders değil bir yaşam biçimi olarak algılamakta ve daha aktif bir şekilde performanslarını en üst düzeyde kullanabilmeleri için yaratılan ortamlarda dil eğitimlerini sürdürmektedirler. Böylece öğrencilerimiz başarıyla mezun olup birer yetişkin olarak hayata atıldıklarında, yabancı dile olan ilgileri ve hobileri devam edecek, farklı diller öğrenme konusunda da girişimlerde bulunacaklardır.

Cambridge ESOL Sınavları dünyada en çok bilinen ve geçerli olan sınavlardır. Öğrencilerimizin yıl içerisinde göstermiş oldukları performans ve ulaştıkları seviyeyi uluslararası geçerliliği olan bir sınavla da resmileştirmek üzere dünya çapında en çok bilinen ve geçerliliği olan Cambridge Sınavları’na her sene katılmaktayız. Öğrencilerimiz öğrendiklerini uygulayabildikleri dört temel beceriyi ölçen bu sınavlara (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE, vb.) isteğe bağlı olarak katılabilmektedirler.

Atacan Ortaokulu'nda Yabancı Dil

5. ve 6. SINIFLARDA YABANCI DİLDE KUR SİSTEMİ

Küreselleşen  dünyada  yabancı dilleri etkin  kullanabilmek bir ayrıcalıktır. Kendilerini sözlü ve  yazılı olarak  rahatlıkla ifade eden, açık fikirli, bilgili, duyarlı, sorgulayan, düşünen öğrenciler yetiştirme  amacıyla  hazırlanan yoğun programımız  sayesinde  öğrencilerin, dili  bir  amaç değil araç  olarak  kullanmaları  sağlanmaktadır. Bunun için dil eğitiminde  bireyin kendini aşmasının önemi çerçevesinde 5. ve 6. sınıflarla  seviye  grupları  oluşturularak her  öğrencinin bulunduğu noktadan ileriye gitmesine olanak sağlanır. Eğitim ve Öğretim yılı başında, okulun açıldığı hafta  seviye gruplarını belirlemek için bir sınav  uygulanmaktadır. İngilizce, Main Course  ve  Reading   olmak  üzere iki  bölüm  halinde  her  seviye  grubunda  farklı   öğretmenler tarafından  işlenir. Derslerimiz  gerekli  teknolojik araç  ve  gereçlerle desteklenerek renklendirilmekte ve öğrencilerin  ilgisi sürekli kılınmaktadır.

Atacan'da yabancı dil eğitimi ile ilgili detaylı dosya için alttaki linkleri tıklayınız...

MS. Word formatı için tıklayınız
Acrobat Reader formatı için tıklayınız.

 


MATEMATİK BÖLÜMÜ

Başarılı insan en doğru bilgiye sahip ve hayata sevgi ile bakan kişidir. Yetenek ile sevgi dolu bir yürek birleştiğinde başarı sizi bulur, zirveye taşır ve daima zirvede kalmanızı sağlar.

Öğrencileri, vizyonumuzun gerektirdiği donanımla yetiştirmek farklı öğretmen rollerini ortaya çıkmasını da zorunlu kılmaktadır. Okulumuzda sınıfta geçirilmesi gerektiren çalışmalara sorgulamaya ve düşünmeye ayıran bir öğretim anlayışı hedeflenmektedir. Öğretmenlerimiz, içerik aktaran ve öğrencileri pasif bilgi tüketicilerinden, öğrenmede içsel motivasyonu yüksek ve daha işbirlikçi aktif öğrenenlere dönüştüren güçlü bir katalizör görevi görmektedir.

·         Buradan da hareketle derslerimizde, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği becerilerini kazandıran çalışma modeller sayesinde;

          Oyunlaştırma teknikleriyle interaktif hale gelen derslere ilgi artıyor,

·         Öğrenciler kendi hızlarında öğrenme şansı buluyor bu sayede kimse geride kalmıyor ve motivasyon yükseliyor,

·         Öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşim hızlanıyor.

Bu kazanımlar ışığında okulumuzda hedeflenen ulusal sınavlarda başarı oranı da artmaktadır. Bilimsel genetik testler ve envanterler sayesinde yetenek ve eğilimleri keşfedilen öğrencilerimizin akademik yönlendirmeleri de bu veriler doğrultusunda yapılır.

ETÜT ÇALIŞMALARIMIZ

Okulumuzda etüt saatlerinde ve hafta sonu yapılan ek çalışma ve test çözümleri öğrencilerimize TYT-AYT, LGS  sınavlarında hem hız kazandırmakta hem de başarı oranını arttırmaktadır. Öğrencilerimiz derslerde öğretmenlerimizin uygun bulduğu çalışmaları yaptıktan sonra yine öğretmenleri eşliğinde değerlendirme yaparak derslerini bitirirler. Öğrencilerin kazanım eksiklikleri ve etüt ihtiyaçları (performans ölçüm sınavı) yanı sıra, ünite kazanım testleri süreç değerlendirme testleri ile de hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilir.

ULUSLARARASI SINAVLAR

Hafta içi okul çıkışı etütleriyle öğrencilerimiz uluslararası matematik yarışmalarına öğretmenler tarafından çalıştırılıp sınavlara dahil edilir.

Katıldığımız sınavlar

·         The Math League (5-6-7-8. Sınıflar)

·         Kanguru Sınavı (5-6-7-8-9-10-11-12. Sınıflar)
 

2018-2019 Gurur Tablomuz

 


SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Sosyal Bilimler; dünyanın ve yaşamın insani ve toplumsal yönlerini inceleyen bir anlayıştır. İnsanların davranışlarını; değer yargılarını, inançlarını, isteklerini, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını, kültürel değerlerini, eğitimlerini ve alışkanlıklarını belirler. Dolayısıyla sosyal bilimler işte bu unsurları değerlendirmeye ve anlamaya yönelik bir çalışma anlayışıdır.

Bu kapsamda, Atacan Eğitim Kurumlarının temel misyonunda da yer alan Atatürk ilke ve inkılaplarını merkeze alarak çağdaş ve iyi insan yetiştirmek Sosyal Bilimler Bölümünün öncelikli amacıdır.


Tarih derslerimizde milli kimlik ve aidiyet duygularını geliştirerek, sahip olduğumuz kültürel değerleri, geleceğimiz olan öğrencilerimize yaşayarak öğrenme felsefesini de temele alarak öğrenme ortamı oluşturuyoruz. Bu felsefeden hareketle tarihi dokunun tüm güzelliğiyle yer aldığı İstanbul’daki birçok müze ve mekâna geziler düzenliyoruz.

Coğrafya derslerimizde ise hedefimiz; hayatin içinden örnekler vererek, öğrencilerimizin çevremizi ve dünyayı anlamlandırabilmeleri için sorgulama ve eleştiri yeteneklerini destekleyerek ülke ve dünya sorunlarına duyarlı bireyleri topluma kazandırmaktır.

Felsefe derslerinde öğrencilerimizin, eleştirel bakış acısıyla; yaratıcılık ve tartışma kültürünü özümsemiş, kendi içinde tutarlı olarak farklı fikirlere saygı duymasını bilen demokrasiye katkı sağlayan, bilgiyi sorgulayan nesilleri yetiştirmek hedeflenmektedir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde ise amaçlarımız; öğrencilerimizin milli, ahlâkî, insani değerleri benimseyerek sağlıklı beden, ruh ve zihinlere sahip bireylerin toplumumuzda yer almasını sağlamaktır.


Sosyal Bilimler Bölümü olarak aynı zamanda LGS ve YKS hazırlık çalışmalarını, öğrenciye görelik ve hazırbulunuşluluk ilkelerini göz önünde bulundurarak, veli, öğrenci ve öğretmen üçgeninde sürdürmekteyiz. Öğrencilerimizin öğrenme ortamlarında farklı kaynaklardan da bilgiler edinmesini sağlayarak çok yönlü gelişimlerini destekliyoruz. LGS ve YKS’ye hazırlık kapsamında aşağıdaki uygulama ve çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

• MEB müfredatına uygun akıllı içerik

• Hazır bulunuşluk sınavları

• Konu kavrama ve geliştirme testleri

• Süreç değerlendirme sınavları

• Konu tekrarlarının yapıldığı etütler

• Düzenli ödev takibi ve kontrolü

• Okul Yönetim Sistemi (OYS) çerçevesinde öğrenci takibi ve veli bilgilendirmeleri


FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Fen bölümü, öğrencilere Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinin temel kavramlarıyla düşünebilme yeteneğini kazandırır. Öğrencilerin derslere etkin katılımlarını, araştırmaya yönelik deneylerle görsel anlamda konuya egemen olmalarını ve edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında kullanabilmelerini amaçlar.

En büyük idealimiz; yaptığı her çalışmayı ciddiye alan, proje üreten, canlı, dinamik, zamanını etkili kullanan öğrenciler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalar, her yıl bilim şenliklerinde sergilenir.

Üniversite sınavlarına hazırlığıyla her konunun sonunda uygulanan testler Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilir. Böylece öğrencilerin gelişim düzeyleri düzenli olarak izlenilir.


UYGULAMALI DERSLER
Müzik, Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar, Teknoloji Tasarım, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Satranç derslerinin yanı sıra,  Halk Oyunları, Drama, Tiyatro Bale, Dans eğitimine önem veren kurumumuzun hedefi, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmektir.

Kurumumuz, "Sanat, insanın kendi insanlığını tanımasıdır." ve  “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısı severim” sözünden yola çıkarak, uygulamalı derslere özel bir önem verir.

 

MÜZİK
Hedeflediğimiz özellikler:

Müzik Eğitimi derslerimiz; müziğin sevdirilmesini, öğrencinin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğinin artırılmasını, iyi bir müzik kulağına sahip olmasını sağlayacak iç disiplinin geliştirilmesini, genel kültürün zenginleştirilmesini,

Sınıf içi ve kulüp çalışmaları doğrultusunda bireysel ve grup olarak enstrüman eğitimi, ritm duygusunu pekiştirmeyi, kendi ritmini oluşturmayı,
 

Atatürk’ün sanata ve müziğe verdiği önemi anlayabilen öğrenciler yetiştirmeyi,

Belirli gün ve haftalara uygun şarkıları koro bilinci doğrultusunda öğretmeyi hedefler.

 

Öğrencilerimize müzik alanında önemli kurum, kişi ve etkinliklerin tanıtımı amaçlanır. Bu amaçla canlı konserlere  gezi düzenlenir.

İnsan, toplum ve müzik ilişkileri üzerinde bilgilendirme amaçlanır. Söylediğimiz, dinlediğimiz müziklerin anlam ve kalitesi üzerinde durulur. Öğrencilerimizin kazandıkları müzik dağarcığını çeşitli etkinliklerde sergilemeleri ve sosyal yönlerinin de geliştirilmesi sağlanır.

Çok sesli müziği sevdirme çalışmaları yapılır.

Ses ve nefes ögeleri üzerinde durulur. Konuşurken ve şarkı söylerken diyaframı kullanılması için eğitim verilir.

 

 

Gezilerimiz

·        ZORLU CENTER: Notre Dame de Paris Müzikal

·        Fulya Sanat merkezi : İDSO  Senfoni Konseri

·        Süreyya Operası: Bale( Rossini Sevil Berberi Gezisi)

·        Fazıl SAY: Piyano Konseri

·        :İ.T.Ü. Devlet Konservatuarı Enstrüman Yapım Bölümüne Gezi

·        Marmara Ü. Müzik Bölümüne Gezi Ve Dinleti

·        Barış Manço Müzesine Gezi

Kadıköy Gençlik Ve Sanat Merkezine Gezi

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Öğrenciler, Beden eğitimi derslerinde yal¬nızca bedenlerini geliştirmeyi ve formda kal¬mayı öğrenmezler; aynı zamanda başkalarıyla işbirliği yapmayı, kendi güçlü ve zayıf yönleri¬ni tanımayı da öğrenirler. Öğrencilerimizi, yetenekleri doğrultusunda performans sporlarına yöneltmek ve ilgilendikleri performans sporlarının yaşam kültürlerini onlara tanıtmak, çalışmalarımızın arasındadır.

 

Hedeflediğimiz özellikler

 

Akademik Çalışmalar

Öğrencilerde fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak,  beden eğitimi ve spor dersi müfredatında fiziksel etkinliklere katılım için gerekli fiziksel becerileri geliştirmek, etkin ve sağlıklı bir yaşam tarzı sağlamaya yönelik bireysel farkındalık oluşturmak amacı ile "Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karne" Programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin boy kg ve esneklik ölçümleri yapılmaktadır.


Okul Takımlarımız
Ortaokul

VOLEYBOL

KÜÇÜK KIZ
YILDIZ KIZ
GENÇ KIZ

 

BASKETBOL

KÜÇÜK ERKEK
YILDIZ ERKEK
GENÇ ERKEK

Küçük Erkek Basketbol
Yıldız Erkek Basketbol
Yıldızlar Korfbol


BADMINTON

KÜÇÜK KIZ-ERKEK
YILDIZ KIZ-ERKEK

SATRANÇ

KÜÇÜK KIZ-ERKEK
YILDIZ KIZ ERKEK
GENÇ KIZ-ERKEK


 

BAŞARILARIMIZ

 

ORTAOKUL

 

VOLEYBOL

Küçük Kız            İlçe 2.Si (2011)

       İlçe 3.Sü (2015)

       İlçe 1.Si (2016)

Küçük Erkek        İlçe 1.Si (2017)

 

Yıldız Kız             İl 2.Si Türkiye 4. (2014)

       İlçe 1.Si İl 3.Sü Türkiye 5.Si (2015)

       İlçe 1.Si İl 1.Si (2017)

       İlçe 1.Si İl 1l 3.Türkiye 2.Si (2018)

                  İlçe 1.Si İl 1.Si Türkiye Şampiyonu (2019)

 

 

 

 

 

 

 

SATRANÇ

•       Anadolu Yakası 18 Yaş Altı  İstanbul Satranç 3.Sü (2013)

•       Türkiye Çocuk Satranç Ligi, Karaman Türkiye İkincisi (2013)

•       İstanbul Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası İkincilik (2014)

•       Özel Bir Kurumun Düzenlediği Turnuvada Masa Birincilik Ve İkincilik
   (2014) 

•       Küçük Erkek İlçe Birinciliği (2016)

•       Küçük Erkek İlçe İkinciliği (2016)

•       Küçük Erkek İlçe Üçüncülüğü (2016)

•       Küçük Kızlar İlçe Birinciliği (2016)

•       Küçük Kız Takımı İlçe Birinciliği (2016)

•       Küçük Kızlar Takımı İlçe Birinciliği (2016)

•       Yıldızlar Masa Derecesi Genel Kategori Birinciliği (2016)

•       Yıldızlar Masa Derecesi Genel Kategori İkinciliği (2016)

•       Genel Kategori Yıldız Erkek Takım Birinciliği (2016)

•       Genel Kategori Yıldız Kızlar Takım İkinciliği (2016)

 

BADMINTON

Yıldız Kız İlçe 3.Sü (2017)

Yıldız Erkek İlçe 3.Ssü (2019)

 

KORFBOL

Küçükler İl 1. (2013)

Yıldızlar İl 2.Si (2013)

 

 

LİSE

 

VOLEYBOL

Genç Kız        İl 7.Si (2012)

İlçe 1.Si - İl 6.Sı (2013)

İlçe 1.Si - İl 5.Si (2014)

İlçe 1.Si - İl 2.Si (2015)

İlçe 1. Si (2017)

İlçe 1.Si - İl 3.Sü Türkiye 2.Si (2018)

Genç Kız A İl Şampiyonu (2019)

Genç Kız B İlçe 1.Si - İstanbul Şampiyonu (2019)

 

YÜZME

Genç Kız       Türkiye Şampiyonası 50 M Üçüncülük (2012)

50 M Serbest İstanbul Şampiyonu (2012)

200 M Serbest İstanbul İkincilik (2012)

100 M Serbest İstanbul Üçüncülük (2012)

100 M Kelebek İstanbul Üçüncülük (2012)

4x100 Serbest Bayrak Balkan Gençler Rekoru ve
           Türkiye Rekoru (2013)

4x100 Karışık Bayrak Türkiye İkinciliği (20139

4x200 Serbest Bayrak Türkiye Üçüncülüğü (2013)

100 M Kelebek Bireysel Türkiye Üçüncülüğü (2013)

50 M Kelebek Türkiye Şampiyonu (2013)

200 M Serbest – 4x100 Serbest Gymnasiad Yarı Final ,
            Final (2013) Yüzme

 

PROJE GEZİLERİMİZ

 

Ataköy Atletizm Pisti

Dünya Oryantiring Günü Kapsamında Proje Etkinliği

Kayak Kampı

Doğa Yürüyüşü

Çanakkale

Anıtkabir

 

GÖRSEL SANATLAR

ORTAOKUL

“Resim bir akıl işidir.” Leonardo Da Vinci

Görsel sanatlar dersinin amacı; sanatçı yetiştirmek değil, sanatı seven bireyler yetiştirmektir.
Sanatı yaşamının bir parçası olarak gören, duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştüren, tarihî ve kültürel değerlerimize duyarlı, bir sanat eseriyle karşılaşıldığında ona nasıl bakılması gerektiğini bilen, evrensel düşünceye sahip, sanattan tat alan, özgüveni gelişmiş, yaratıcı ve üretken, eleştirel bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Figürlü çalışmalar, soyutlamalar, manzara, ölü-doğa,  tasarım çalışmaları, perspektif, kolaj, sanatsal baskı, grafik tasarım çalışmaları, ambalaj, üç boyutlu form çalışmaları gibi konularda sınıf düzeylerine göre farklı malzeme ve teknikleri kullanarak uygulamalar yaparlar. Tüm kültürler arası ortak bir anlatım dili olan plastik sanatlar hakkında genel bilgi edinmelerini; farklı sanat biçemleri ve görüşleri hakkında bakış açısı ve yorum yapabilme yetisi kazanabilmelerini hedefler.

Sanat tarihinin akımları ve genel kavramları, sanatçılarla çağdaş sanat akımları konusunda bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

 

LİSE

 

Görsel sanatlar derslerinde öğrencilerimiz kendilerini sanat yoluyla ifade ederler. Öğrencilerimiz görsel sanatlar dersinde Türk ve dünya sanatından örnekleri inceleyerek eserleri tanıma ve yorumlama becerisi edinirler. Derslerimizde seramik uygulamalarına da yer verilmektedir.  Pastel, guaj boya, tuval üzerine akrilik çalışmaların yanı sıra baskı teknikleri, ebru çalışmaları ve atık materyallerle üç boyutlu tasarımlar yaparlar. Öğrencilerimizin yıl içerisinde yaş ve seviyelerine uygun olan yarışmalara katılmasına destek verilir.

 

 

Sanat tarihinin akımları ve genel kavramları, sanatçılarla çağdaş sanat akımları konusunda bilgilendirmeyi hedeflemektedir.


TEKNOLOJİ VE TASARIM

Teknoloji ve tasarım dersi; yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, çözümler üreten, düşüncelerini kurgulayan, değişim ve gelişime açık, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilere yeteneklerinin ve ilgilerinin farkına varmaları, yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri için uygun ortamlarda planlı çalışma ve işbirliği alışkanlıkları kazandırır. Teknolojinin olanakları yanında kil, ağaç, metal, plastik gibi her türlü malzeme kullanılarak yaratıcı ifade ve düşüncelerin üretilmesini ve hayata geçirilebilmesini hedefler.

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Günümüzde, Bilişim Teknolojileri alanında çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. Okulumuzda Bilişim Teknolojilerini etkin kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla, öğrencilerimize her sınıf seviyesinde farklı beceriler kazandırmak için çalışmalar yapmaktayız.

Bilgi teknolojileri, 21. yüzyılın gerektirdiği niteliklere sahip, bilgiye çabuk ulaşabilen, bilgiye ulaşmayı, kullanmayı ve bilgi üretmeyi hayatımızın vazgeçilmezleri arasına alan, grup çalışmalarına yatkın, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirerek bilgi çağını yakalayabilmede ve yaşamımızın her alanında vazgeçilmez bir araç olmuştur.
 


Bu teknolojilerden özellikle bilgisayarların, eğitim sürecindeki önemi çok büyüktür. Gelişen bu teknolojiyi takip eden, yarının büyüklerini en iyi şekilde hazırlamayı hedef alan kurumumuzda; öğrencilerimizin  iyi birer bilgisayar okur yazarı olabilmeleri, içinde bulunduğumuz bilgi çağında teknolojiye hakim olabilmeleri, yazılım ve donanımla ilgili yeniliklere kolayca adapte olabilmeleri ve günlük yaşantılarında teknolojiden en üst düzeyde faydalanabilmeleridir.

İnternet ve dijital araçların etkili ve güvenli kullanımının yanı sıra dijital vatandaşlık, bilgi okur yazarlığı, güvenli sosyal medya kullanımı, Ofis programlarının etkin kullanımı,  dijital okur-yazarlık, Algoritma ve Temel programlama etkinlikleri, hesaplamalı düşünmeyi,ders kapsamında teknolojik becerileri kazanmanın yanında,  bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının günlük hayattaki önemini ve kullanım amaçlarını, bilgi ve veri güvenliğini sağlamanın ve sanal dünyada güvenliklerini artırmanın önemini kavrar.
 


Etik ve sosyal değerlerini benimser ve günlük hayatlarında dijital vatandaş olarak tutum sergiler. Bilgi paylaşımı için farklı platformlarda çalışma alanlarını tanır, İhtiyaca yönelik yaratıcı çözümler üretme gayreti içinde olur. Problem analizi ve çözüm yaklaşımları ile programlamaya adım atarlar. Kodlama ve programlama ile  problem çözme, iletişim kurma, takım çalışması, planlama, karar verme, değerlendirme ve yaratıcılık gibi hayatın her alanında faydalı olacak beceriler geliştirirler.SATRANÇ
 

Satrancı öğretmek, yaygınlaştırmak ve satranç oynayarak öğrencilerin düşünme becerilerini ilerletmelerini sağlamayı amaçlarız.
Satranç içerdiği bilgi boyutuyla bilimsel, gerektirdiği yaratıcılık sebebiyle sanatsal, bilgi ve beceri mücadelesi enerjiye dönüşebildiği için de spor özelliklerini bünyesinde barındıran bir etkinliktir.

Satrançta her yeni hamle, aynı zamanda binlerce yeni seçenek ve olasılık demektir. Satranç sporcusu tüm satranç tahtasını gözden geçirmek, alacağı her kararın varacağı farklı sonuçlarını hesap etmek ve pek çok hamle seçeneği içinden kendine en uygun olanı bulup seçmek durumundadır.

Satranç oyuncusu pozisyonlar hakkındaki öngörülerini ve stratejilerini yansıtarak sonuçlarını hemen görme imkânı bulur. Dolayısıyla kişiler yanlış ve doğrularını anında değerlendirebilmektedirler. Satranç dersleri algılama, bellek, dikkat ve muhakeme becerilerini geliştirerek özellikle soyut zekânın gelişimine katkıda bulunduğu noktasında birleşmektedir.

Okul Takımlarımız 

Ortaokul; Yıldız Kız-Erkek

Lise; Genç Kız-Erkek

 


HALK OYUNLARI
Özellikle ilköğretim birinci kademede, temelden verilen halk oyunları eğitiminde öğrencilerin bedensel ve mental gelişimi hedeflenir. Okulumuzda Halk oyunları eğitimi alan öğrenciler törenlerde, etkinliklerde, sene sonu gösterilerinde koreografiler hazırlanır ve sahnede yer alırlar.


 

DRAMA
 

Neden Drama?

• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama

• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme

• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme

• İletişim becerileri geliştirme

• Moral değerleri geliştirme

• Kendini tanıma

• Problem çözme becerilerini geliştirme

• Dil becerilerini geliştirme

• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak

• Hayal gücünü geliştirme

• Dinleme becerilerini geliştirme

• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma

• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek

 

Lise kulüp çalışmalarımız,

 Sanatla İç İçe
 Tiyatro eğitiminin amacı, çocukların yaratıcı düşünme süreçlerini geliştirmek ve geleceğin bireylerine sanat zevki aşılamak olmalıdır. Bu bağlamda eğitim, hem gençlerin bireysel konuşma, yaratma ve kendini ifade etme yeteneklerini geliştirecek, hem de onlara tiyatro özelinde sanat ve topluma, medyaya eleştirel bakış açısı kazandıracaktır. Özgüven kazanan bireyler, kazandıkları bilgi ve becerilerle kendilerini hem okul hem de diğer ortamlarda daha rahat ifade edeceklerdir. Ayrıca kazandıkları yaratıcı algılama süreci ve keyfi ile gelecekte de sanatla iç içe olan, sanatın yaratıcı özelliğinden hayatın tüm alanlarında yararlanan bireyler olacaklardır.


 

DANS

Hedefimiz öğrencilere temel bale hareket ve duruşlarını öğretmenin yanı sıra beden koordinasyonu kazandırmak, ritim duygusunu bedene aktarabilmek, alan kullanımı ve farkındalık kazandırmaktır. Yapılan çalışmaların çocuklarda motor hareketlerin gelişimini ve kas iskelet sistemindeki kuvvetlendirici etkisi de dikkate alınmaktadır. Hepsinden de önemlisi çocukların hayal güçlerinin gelişmesi ve mutlu olmalarıdır. Yıl içerisinde performans çalışmalarını resmi törenler ve yıl sonu gösterilerinde sergilemektedir.